Start > Oferta > Wspieram sport opolski
Sportingbet.pl
to Twój sportowy bukmacher internetowy.
Wyszukiwarka ofert pracy
Wspieram sport opolski

Dzięki serwisowi sportopolski.pl podmioty sportowe i sponsorzy mogą nawiązać współpracę. Zachęcamy firmy, instytucje oraz osoby do wspierania sportu opolskiego i reklamy poprzez sport!

Szukam sponsora (plik .doc)
Chcę sponsorować (plik .doc)

 

Pobrane pliki należy wypełnić i przesłać na adres redakcja@sportopolski.pl. Oferty zostaną zamieszczone w serwisie bez danych osobowych i kontaktowych. Wysłanie oferty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu programu "Wspieram sport opolski".

 

Regulamin programu "Wspieram sport opolski":

§ 1
INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego „Wspieram sport opolski” serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://www.sportopolski.pl/index.php?pid=47&did=15 (zwanym dalej Programem) jest MediaCentrum Adam Skwira (zwany dalej Organizatorem), z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 34a/4. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane jego treścią. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.

§ 2
ZASADY PROGRAMU PARTNERSKIEGO

1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Partnerami za pośrednictwem Organizatora celem uzyskania określonych korzyści dla każdego z nich. Organizator otrzymuje z tytułu nawiązania takiej współpracy honorarium, lub też zrzeka się go na rzecz popularyzacji serwisu internetowego sportopolski.pl poprzez działania umowne Partnerów i Organizatora.

2. Nawiązanie współpracy pomiędzy Partnerami oznacza (z zastrzeżeniem drugiej części punktu pierwszego) wypłatę honorarium dla Organizatora w wysokości 90 zł brutto płatne na rachunek Organizatora w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT. Płatności dokonuje Partner, który w formularzu zgłoszeniowym proszony był o wpisanie numeru NIP.

3. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby poniżej tego wieku, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.

4. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

5. Formularz zgłoszeniowy z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym.

6. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji.

7. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą pojawienia się oferty Partnera na stronach serwisu.

8. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

9. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu.

10. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował na rzecz nawiązania współpracy między Partnerami.

11. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.

12. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania.

13. Usunięcie danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

1. Organizatorowi przysługuje prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.

2. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.

3. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.

4. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

Serwis informacyjny sportopolski.pl to przedsięwzięcie, którego celem nadrzędnym jest propagowanie dyscyplin sportowych na Opolszczyźnie, zdrowego stylu życia i kulturalnego dopingu. Przez wiele lat sport w województwie odsuwany był na margines, chcemy, by region opolski wrócił na mapę silnych ośrodków polskiego sportu.KROK PO KROKU:

1. Przygotuj potrzebne dane (teksty, parę zdjęć, itp.)
2. Wyślij na adres redakcja@sportopolski.pl
3. Wpłać właściwą kwotę na rachunek serwisu

Szukamy współpracowników!
Znasz się na sporcie?
Chcesz zostać dziennikarzem?
Zgłoś się do nas!
Oferujemy akredytacje.

Zapraszamy!

redakcja@sportopolski.pl


SportOpolski na

TWOJA WIZYTÓWKA


www.smsopole.sportopolski.pl


www.startopole.sportopolski.pl

© 2008 sportopolski.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: infoexpert - ixcms ™